A kosár üres

Vásárlási feltételek

Adatvédelmi és -kezelési szabályzat

Adatvédelmi és -kezelési Szabályzat

 

 

Adatkezelés nyilvántartási számai:

- NAIH-69287/2013.

- NAIH-69288/2013.

 

1. Bevezetés  

Tóth Eszter egyéni vállalkozó (E.V.) a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés és az adatok megfelelő szintű kezelése, védelme érdekében vezeti be az Adatvédelmi és -kezelési Szabályzatot (továbbiakban “Szabályzat”).

1.1. A Szabályzat célja  

A Szabályzat célja, hogy az adatvédelmi elvek és szabályok meghatározásával, bevezetésével biztosítsa a vállalkozásnál vezetett nyilvántartások működésének törvényes megfelelőségét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását vagy jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

1.2. A Szabályzat hatálya  

Alanyi hatály:  

Jelen Szabályzat alanyi hatálya kiterjed a vállalkozás valamennyi alkalmazottjára, akik a vállalkozáson belül adatkezelést végeznek, vagy munkakörük azzal összefüggésbe hozható.

Az E.V. vezetője és dolgozói a Szabályzatban meghatározottak szerint felelősséggel tartoznak az előírt adat- és információvédelmi szabályok betartásáért és betartatásáért.

Tárgyi hatálya:  

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a vállalkozásnál folytatott valamennyi, személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 

2 Fogalmak: 

2.1 Személyes Adat:  

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

A személyes adatok védelméhez való jog alkotmányos alapjog.

Az érintett egyediesítésére természetes vagy mesterséges azonosító adatok szolgálnak.

2.1.1 Természetes Azonosító  

Természetes azonosító adatnak tekintendő különösen:

 az érintett neve;

 anyja neve;

 születési helye és ideje;

 lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe.


2.1.2 Mesterséges Azonosító  

Mesterséges azonosító adatok a matematikai, vagy más algoritmus szerint generált adatok, így különösen:

  személyi azonosító kód;

 társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ);

 adóazonosító jel;

 személyi igazolvány száma;

 útlevél száma.

2.2. Leíró Adat  

A leíró adatok az adatkezelés célja tekintetében releváns egyéb adatok. A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba nem hozható leíró adat nem személyes adat. Ilyen például a statisztikai adat.

2.3. Különleges (személyes) Adat  

 A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

  

2.4. Adatkezelés  

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.5. Adatfeldolgozás  


Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.6. Adattovábbítás  

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  Az E.V., valamint az általa megbízott adatfeldolgozó felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért;

 Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az E.V.  rendelkezései szerint dolgozhatja fel, és az ilyen adatokkal saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, a személyes adatokat az E.V. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni;

 Az adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződést írásba kell foglalni;

 Adatfeldolgozási láncot létrehozni tilos, tehát adatfeldolgozó adatfeldolgozási tevékenységet nem adhat át további cégnek;

 Az adatfeldolgozási szerződésbe bele kell foglalni

 o a feldolgozás időtartamát,

 o lejárta után az adatok visszaszolgáltatásának, vagy;

 o feldolgozó oldali törlésének módját.

 

3. Adatvédelmi Szerepkörök  

Az E.V. az adatvédelem szempontjából, ahhoz kapcsolhatóan a következő szerepköröket különbözteti meg.

3.1. Adatkezelő  


Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.2. Adatfeldolgozó  

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

3.3. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

A Hatóság autonóm államigazgatási szerv.

A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

A Hatóság fenti feladatkörében a 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint

- bejelentés alapján vizsgálatot folytat;

- hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytathat;

- hivatalból titokfelügyeleti hatósági eljárást folytathat;

- a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel összefüggésben bírósághoz fordulhat;

- a más által indított perbe beavatkozhat;

- adatvédelmi nyilvántartást vezet.

 

A Hatóságot elnök vezeti.

 

3.4. Adatalany  

Az E.V. szempontjából minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek vagy amelynek személyes adatát az E.V. kezeli.


 

4. Adatvédelmi Alapelvek  

Az alábbi alapelveket munkája során minden adatkezelésben érintett szakterületnek folyamatosan be kell tartani.

4.1. Adatgyűjtés Korlátozásának Elve  

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Személyes adatok gyűjtése az adatalany tudtával és írásbeli beleegyezésével történhet.

 

4.2. Az Adatminőség Elve  

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

4.3. A Célhoz Kötöttség Elve  

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A készletező adatgyűjtés nem megengedett.

Gyakorlati példa:

  Minden területen, amely személyes adatok kezelésében érintett, automatikussá kell válnia, hogy mielőtt adatgyűjtésbe kezd, átgondolja, hogy hozzá tud-e rendelni reális célt, mert ha nem, a gyűjtést nem szabad elkezdeni;

 Ha a célt sikerült megfogalmazni, akkor azt kell átgondolni, hogy az minden egyes személyes adatra nézve, melyet gyűjteni szeretne, teljesül-e, azaz csak az a személyes adat vehető fel és kezelhető, amely a célt szolgálja. A készletező adatgyűjtés nem megengedett, tehát a „majd jó lesz valamire” adatgyűjtési gondolkodásmód az E.V.-nál nem támogatott;

 Ha a cél megszűnik, az abból a célból felvett személyes adatokat törölni kell. Kivéve azt az esetet, amikor annak további tárolását valamilyen más jogszabály előírja vagy az adatalany hozzájárul;

 Ha a cél változik, meg kell vizsgálni, hogy a változás előtti célból felvett adatok a változást követően is megfelelnek-e a módosított célnak, és amelyik nem, azokat törölni kell.

 

A készletező adatgyűjtés tilalma azt jelenti, hogy ne tároljunk adatokat az ügyfélről, mert később az jó lehet valamilyen helyi kampányhoz, illetve olyan adatokat ne vegyünk nyilvántartásba (például TAJ szám), amire nincs szükség, azaz céltalan.

4.4. A Korlátozott Felhasználás Elve  

Az adatokat csak az adatalany hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazással lehet felhasználni.

4.5. A Biztonság Elve  

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a 2011. CXII. törvény és az adatkezelése vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.


 

4.6. A Nyíltság Elve  

Az adatkezelés tényének, helyének és céljának, az adatkezelő személyének, valamint az adatkezelési politikának nyilvánosnak kell lennie.

 

4.7. A Személyes Részvétel Elve  

Az adatalany megismerheti a rá vonatkozó adatokat.

 

4.8. A Felelősség Elve  

Az adatkezelő a felelős a fenti elvek betartásáért, s bizonyítani kell tudnia az adatkezelés jogszerűségét.

Gyakorlati példa:

 

Személyes adatok kezelése esetén mindig szem előtt kell tartan a fenti 7 alapelvet.


 

5. Adatkezelés Szabályai  

Az E.V. az általa kezelt adatok védelme érdekében hozott szabályokat a következők szerint csoportosítja.

5.1. Személyes és Különleges Személyes Adat Kezelése  

Személyes és különleges személyes adata az E.V.-nál csak akkor kezelhető, ha ahhoz az adatalany hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el.

A személyes adatot akár az adatalany hozzájárulásával, akár jogszabály alapján csak akkor lehet kezelni, ha ez:

- közérdekű feladat;

- az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez, az adatkezelő vagy az adatátvevő harmadik személy hivatalos feladatának gyakorlásához szükséges;

- az adatalany létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges;

- az adatalany és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges;

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez vagy társadalmi szervezetek jogszerű működéséhez szükséges.

Az adatalannyal az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt (például: „A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény”).

Az adatalany a hozzájárulását az E.V.-val írásban kötött szerződés keretében is megadhatja, de ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az adatalanynak ismernie kell (különösen: kezelendő adatok, adatkezelés időtartama, felhasználás célja, adatok továbbítása, adatfeldolgozó igénybevétele).

 

A szerződésnek


félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az adatalany aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Az adatalany kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az adatalany figyelmét fel kell hívni.

Az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az adatalany adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

5.2. Titoktartás  

Az E.V. adatkezelést végző munkatársai kötelesek az általuk megismert személyes adatokat üzleti tikokként megőrizni. Ilyen munkakörben csak az foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot tett.

 

5.3. Adatminőség  

Az adatminőség megőrzése érdekében, amennyiben a személyes vagy különleges adat egyidejűleg más jogszabályok (Ptk., stb.) hatálya alá is tartozik (bank-, értékpapír-, üzleti, stb. titok is egyben) abban az esetben az adatkezelésnek valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek meg kell felelnie.

 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

- felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

- pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az adatalanyt csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 


5.4. Célhoz Kötöttség Megszűnése  

Minden adat esetében, ha a célhoz kötöttség megszűnik, és annak további tárolását a vonatkozó hatályos jogszabályok nem írják elő, az adatalany adatait törölni kell.

A törlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv mintát a melléklet tartalmazza.

5.5. Adattovábbítás, Összekapcsolás  

Személyes adatok csak akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz írásban hozzájárult (részét képezheti a szerződéseknek), vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A törvényes működéshez figyelembe kell venni, az adattovábbítás/összekapcsolás célját, időtartamát (lejárati határidejét) egyaránt.

5.6. Adattovábbítás Külső Megkeresés Alapján  

E.V.-on kívüli szervtől, vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az adatalany erre  felhatalmazza az E.V.-t. Az adatalany előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra és a megkereséssel élő szervek meghatározott körére. Az adattovábbítás tényét írásban kell rögzíteni.

Az adatalany nyilatkozattételétől függetlenül, a vonatkozó törvényekben megállapított esetekben teljesíteni kell az illetékes hatóságoktól, állami szervektől, mint rendőrség, bíróság, ügyészség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, TB-szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól, hagyatéki eljárásban eljáró közjegyzőtől, illetve a külön jogszabályokban ilyenként megjelölt személytől vagy szervtől érkezett megkereséseket. Az ilyen megkereséseket az adatkérő általi minősítés szerint kell kezelni, és a megkeresés tényéről az érintett nem tájékoztatható.


 

A megkeresésekkel kapcsolatos adattovábbítás során alkalmazni kell a személyes adatra vonatkozó más jogszabályok (Ptk., stb.) rendelkezéseit is.

 

5.7. Külföldre (Európai Unión Kívülre) Irányuló Adattovábbítás  

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból (az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül) harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a harmadik ország joga az Európai Unió által meghatározott megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során.

 

5.8. Személyes Adatok Nyilvánosságra Hozatala  

Az E.V.-nál kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala tilos, kivéve, ha jogszabály rendeli el, vagy az adatalany ahhoz írásban hozzájárult.

 

6. Adatbiztonsági szabályok  

Az E.V.-nál az adatbiztonsági szabályok érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni mind a manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok biztonsága érdekében.

 

6.1. Számítógépen, Számítógépes Hálózaton Tárolt Adatok  

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében, az E.V. informatikai feladatokkal megbízott munkatársának különösen az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani:

- az adatokat és adatbázisokat tűz- és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni;


- az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni;

- az E.V. személyes adatokat kezelő munkatársainak számítógépein gondoskodni kell a valósidejű vírusmentesítésről;

- a mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen;

- a hálózati kiszolgáló gépeknek a személyes adatok elvesztésének elkerülésére folyamatos mentéssel kell rendelkezniük.

 

6.2. Papíralapon Kezelt Adatok  

A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani:

  

- az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, tűz- és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni;

- a folyamatos aktív kezelésben lévő, illetve archivált iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá;

- az adatkezelések iratainak archiválását évente egyszer el kell végezni.

 

7. Adatvédelmi Bejelentési Kötelezettség  

Az E.V.-nál történő mindennemű – az E.V. saját alkalmazottai, valamint az E.V. ügyfelei adatainak kivételével – adatkezelési tevékenységet annak megkezdését megelőzően az E.V., mint adatkezelő nyilvántartásba vétele végett be kell jelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. A bejelentés alapján az E.V.-nak adott nyilvántartási számot az E.V. köteles az adatok továbbításánál, nyilvánosságra hozatalánál, az érintettnek való kiadásánál feltüntetni (ld. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 pont).

Az alább felsorolt adatok megváltozását 8 napon belül be kell jelenteni az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, és a nyilvántartást megfelelően módosítani kell:


 

- az adatkezelés célja;

- az adatok fajtája és kezelésük jogalapja;

- az érintettek köre;

- az adatok forrása;

- a továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja;

- az egyes adatfajták törlési határideje;

- az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó neve és címe (székhelye), a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helye és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége.

 

8. Adatalany Jogai  

Az adatok kezelésével kapcsolatban az adatalany a következő típusú jogokkal rendelkezik.

 

8.1. Tájékoztatás Kérése  

Az adatalany tájékoztatást kérhet az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatalany az E.V.-tól tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az adatalany más személy adatait ne ismerhesse meg.


 

8.2. Az RVA Tájékoztatási Kötelezettsége  

A hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint az E.V. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást az ügyfélnek.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre (egyazon adatkezelésre) vonatkozó tájékoztatási kérelmet az E.V.-hoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adatalany tájékoztatása, illetve a betekintés biztosítása csak akkor tagadható meg, ha azt a törvény az állam külső és belső biztonsága, a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az EU jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából, továbbá az adatalany vagy mások jogainak védelme érdekében lehetővé teszi.

Az E.V. köteles az adatalannyal a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az E.V. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente értesíti

 

8.3. Adatváltozás, Téves Rögzítés  

Adatváltozás, vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az adatalany kérheti kezelt adatainak helyesbítését, illetve kijavítását. A téves adatot az E.V. az adatalany kérésének általa történt kézhezvételétől számított 2 napon belül helyesbíteni köteles.

Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az adatalany indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését, melyet az adatalany kérésének az E.V. által történt kézhezvételétől számított


2 napon belül el kell végezni. Az adatkezelés törlésével, megszüntetésével kapcsolatos tényeket jegyzőkönyvbe kell venni.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

8.4. Panaszkezelés, Jogorvoslat  

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az adatalany bírósághoz fordulhat.

 

8.5. Tiltakozás  

Az adatalany írásban nyilatkozhat, mellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az E.V. az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az E.V. köteles az adatkezelést (beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is) megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az E.V. az adatalany adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az E.V. egyetértett a tiltakozással, illetőleg bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

9. Ellenőrzés  


Az E.V.-nál az adatok kezelésére vonatkozóan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kezdeményezhet ellenőrzést.

 

9.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Általi Ellenőrzés  

 

Új adatállomány feldolgozását, vagy új adatfeldolgozási technológia alkalmazását megelőzően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes ellenőrzést végezhet az E.V. ügyfeleire vonatkozó adatkezelésében.

Az E.V.-nak az új személyes adatokat tartalmazó adatállomány feldolgozására vagy már létrehozott személyes adatokat tartalmazó adatállomány felhasználására tervezett új adatfeldolgozási technológia alkalmazására irányuló szándékát a tevékenység megkezdését megelőzően 30 nappal be kell jelentenie a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Az E.V. a feldolgozást csak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes ellenőrzésének befejezése után kezdheti meg.

Az ellenőrzés alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a kezelendő adatok körének, illetőleg az adatfeldolgozás módszerének megváltoztatására hívhatja fel az E.V.-t.

 

10. Záró rendelkezések  

 

Jelen utasítás 2013. …08……02………… napján lép hatályba.

 

 

 

 

……Tóth Eszter…….

E.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Melléklet  

11.1. Törlési Jegyzőkönyv Letölthető ide kattintva: >>>Törlési Jegyzőkönyv<<<

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Adatalany adatainak törléséről

 

Megsemmisítés/törlés tárgya: …………………………………………………………………………….

………….....……………………………………………………………………………………………….

……………………….....…………………………………………………………………………………

 

 

Megsemmisítést/törlést végezték:

 1. …………………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………….………………………………………………

 

Megsemmisítés/törlés időpontja: ………………………………………………………

 

Megállapítások/észrevételek……………………………………………………………………………

………………………………….....………………………………………………………………………

 

Jegyzőkönyv készítésének időpontja:……………………………………………………

 

Megsemmisítést/törlést végző személy(ek) aláírása;

 1. ……………………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………….………………………………………………

 

Tanúk/jelenlévők megnevezése, aláírása;

 1. ……………………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………….…………………………………………………

 

Kelt:

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

amely Tóth Eszter e.v. (a továbbiakban Eladó) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

 

Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

 

Az Általános Szerződési Feltételek a webáruházban elhelyezett ÁSZF linkre kattintva érhető el. Eladó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

 

Eladó

 

Név: Tóth Eszter egyéni vállalkozó

Székhely: 8000 Székesfehérvár Nagyszombati utca 115.

Telefon: +36-30-531-6307

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kamara: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Web: www.ingyom-bingyom.hu

Adószám: 66320618-1-27

Tárhely szolgáltató: MediaCenter Hungary Kft. Székhely: 6000. Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A szerződés elektronikus úton való megkötésének technikai lépései

 

1. Regisztráció

A vásárlás regisztrációhoz kötött, a Vevőnek az első vásárlás előtt regisztrálnia kell magát a webáruházban. A regisztrációhoz szükséges adatokat teljeskörűen ki kell tölteni. A webáruház kínálatának megtekintése és a vásárlói kosár megtöltése nem kötött regisztrációhoz.

 

Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A regisztrációban szereplő adatok később – bejelentkezés után – módosíthatók.


2. Bejelentkezés

A webáruház regisztrált felhasználói vásárlás előtt felhasználói nevük és jelszavuk megadásával jelentkezhetnek be a webáruházba. Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, a felhasználói név vagy a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadásával a rendszer automatikusan új jelszót küld erre az elektronikus levélcímre.

 

3. Vásárlás

A vásárlás lépései:

- a megrendelni kívánt áruk és szolgáltatások kosárba helyezése,

- megrendelés ellenőrzése,

- Általános Szerződési Feltételek elfogadása,

- kuponok érvényesítése(amennyiben rendelkezésre áll)

- szállítási és számlázási adatok megadása,

- szállítási, átvételi mód kiválasztása,

- fizetési mód kiválasztása,

- megrendelés végleges elküldése: információk a vásárlással kapcsolatos további teendőkről,

- megrendelés visszaigazolása az elektronikus levélben.

 

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

 

Eladó a megrendelhető áruk és szolgáltatások körét és darabszámát korlátozhatja.

 

Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja. A megrendelés Vevő által történő végleges elküldése és a megrendelés megérkezésének visszaigazolása még nem minősül szerződéskötésnek. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a meg rendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen Eladó rendelkezésére bocsátotta a regisztráció során vagy a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

 

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Eladó külön elektronikus levélben igazolja vissza Vevő felé. A megrendelés Eladó által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Eladó a megrendelt terméket vagy szolgáltatást leszállítja Vevő részére.

 

A megrendelést Vevő bejelentkezést követően utólag is megtekintheti, kinyomtathatja. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződést Eladó iktatja és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi.

 

Szerződéskötés magyar nyelven lehetséges.

 

A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek és később sem hozzáférhető írásos formában.

 

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök

 

Eladó a vásárlást bármely lépésnél megszakíthatja. Ennek megfelelően Vevő a megrendelés végleges elküldése előtt bármely megelőző lépést módosíthat.

 

Eladó a megrendelés ellenőrzését külön lépésben is biztosítja Vevő részére, ahol Vevő a teljes megrendelést, azaz a kosár teljes tartalmát áttekintheti, valamennyi tétel darabszámát módosíthatja, illetve a tételeket törölheti. A megrendelés végleges elküldésére csak ezt követően kerülhet sor.

A leadott megrendelést a termék kézhezvételéig indoklással e-mailben lehetőség van töröltetni.

 

Vételár

 

A vételár mindig a kiválasztott áru vagy szolgáltatás mellett feltüntetett ár. A webáruházban feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, mivel Eladó adózási formája kisadózó. Amennyiben a terméket, illetve szolgáltatást egyéb közterhek is terhelik, a feltüntetett árak ezeket is tartalmazzák.

 

Eladó fenntartja a webáruházban feltüntetett árak változtatásának jogát azzal, hogy a változtatás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt áruk és szolgáltatások vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben.

 

Eladó a már megrendelt áruk és szolgáltatások vételárára vonatkozóan is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve bármely tévedés miatt a webáruházban feltüntetett vételár eltér a hivatalos árlistájában foglaltaktól, amely megtekinthető Eladó székhelyén. Ebben az esetben Vevő elállhat a szerződéstől, de kártérítési igényt nem érvényesíthet Eladóval szemben.

 

A webáruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket, különös tekintettel a fuvardíjra, szállítási költségre, postaköltségre, a vételár kiegyenlítésével kapcsolatos díjakra. A járulékos költségek Vevőt terhelik, az elfogadott megrendelés teljes vételára a termékeknek és szolgáltatásoknak a járulékos költségekkel növelt vételára.

 

A webáruházban megvásárolható szolgáltatásokat Eladó közvetített szolgáltatásként is nyújthatja.

 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó járulékos költségeket, különösen a fuvardíjat, szállítási költséget és postaköltséget Eladó közvetített szolgáltatásként a kosár tartalma végén, a megrendelt tételektől elkülönítve egy összegben jeleníti meg és ennek megfelelően számlázza.

 

Fizetés

 

Vevő a járulékos költségekkel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 

 

1. Utánvétel

Az elfogadott megrendelés vételára a postai úton történő szállítást követő átvétel időpontjában a postai kézbesítőnek készpénzben fizetendő. Utánvéttel történő postázási igényét a Vevőnek külön kell jeleznie e-mailben. (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

2. Átutalás

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát az Eladó által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni. Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Eladó egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthat.

 

Vevő az átutalás közlemény rovatában feltünteti a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli. Eladó vállalja, hogy hiányzó vagy hibás megrendelésszám esetén kísérletet tesz a megrendelés azonosítására, de az azonosítás sikertelensége esetén Eladót semmilyen felelősség sem terheli. Amennyiben a megrendelés azonosítása a vételár, vagy annak adott részletét követő 30 napon belül sem jár sikerrel, Eladó köteles az igazoltan felmerült költségeivel (például banki átutalás költsége, postaköltség, stb.) csökkentett összeget arra a bankszámlára visszautalni, amelyről az érkezett.

 

3. Készpénz

Készpénzzel történő fizetésre az alábbi esetekben van lehetőség:

- Futárral történő szállítás esetén az átvétel időpontjában a futárnak készpénzben.

- Személyes átvétel estén Eladó székhelyén pénztári befizetéssel.

 

Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

A számla minden esetben az áru, illetve szolgáltatás átadásával, teljesítésével egyidejűleg kerül átadásra Vevő részére.

Eladó a fizetés lebonyolítása céljából általa igénybevett szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja és számlázza Vevő részére.

 

A vételár kifizetésével kapcsolatban Eladó által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek:

1. Utánvétel: A mindenkor hatályos postai díjszabásoknak megfelelően. A rendelést követően kerül kiszámításra a csomag súlyának megfelelően.

2. Átutalás: Eladó nem számít fel díjat.

3. Készpénz: Eladó nem számít fel díjat.

4. Bankszámlára történő befizetés: A díjat a számlavezető bank határozza meg és számítja fel a befizetés során. A Vevőt az Eladó ennek összegéről e-mailben tájékoztatja.

Bruttó 5.000,- Ft (azaz ötezer forint) feletti megrendelés esetén Eladó egyik esetben sem számít fel díjat.

 

Az új jogszabály megtiltja, hogy az eladó által kínált fizetési mód igénybevétele után fizetendő díjat meghaladó további díjat terheljen a fogyasztóra!

 

Szállítás, átvétel

 

Szállítási határidő a webáruház adott termékről, illetve szolgáltatásról szóló oldalán megtalálható. A szállítási határidő a vételár Eladó bankszámláján történő jóváírásától számítandó, több részletben történő fizetés esetén a teljes vételár kiegyenlítésétől.

 

Vevő kizárólag Magyarország területére kérhet szállítást. Ettől eltérő szállítási címre történő szállítás Eladó és Vevő egyedi megállapodását követően lehetséges.

 

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

1. Posta

A vételár Eladó bankszámláján történő jóváírását követően normál postai küldeményként vagy postai utánvéttel(külön kell jelezni e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) egyidejűleg történik. Eladó az ugyanazon megrendelésben megrendelt tételeket több küldeményre bontva is postázhatja, amennyiben a megrendelés teljes súlya a 2000 grammot meghaladja. Postázás minden héten: hétfőn, szerdán és pénteken. A Vevő külön kérésére a csomag feladás időpontja ettől eltérhet, amennyiben fontos, hogy a csomag mielőbb odaérjen. Vevőnek ezt jeleznie kell Eladó felé e-mailben vagy telefonon.

 

2. Futár kerékpárral

A szállítás előre egyeztetett időpontban történik. A szállítási mód ingyenes. Vevő kizárólag székesfehérvári és kisfaludi címre kérhet biciklis futárral történő szállítást. Eladó fenntartja a jogot, hogy az időjárási körülmények tekintetében, vagy egyéb indokkal a kiszállítás időpontját megváltoztassa vagy törölje. Vevő a szállítási módot ennek tudatában választhatja. Eladó az ugyanazon megrendelésben megrendelt tételeket több küldeményre bontva is küldheti, amennyiben a megrendelés teljes súlya a 2000 grammot meghaladja.

 

3. Személyes átvétel

Eladó székhelyén, előre egyeztetett időpontban, valamint munkanapokon 18 óra után a megrendelés elfogadását követő 2 héten belül. Amennyiben az átvétel nem történik meg a két hetes időszakon belül, eladó mentesül a megrendelés teljesítése alól.

 

Vevő kötelezettséget vállal a megrendelt termék, illetve szolgáltatás átvételére. Az ennek elmulasztásából eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket (pl. ismételt kiszállítás, munkaidőn kívüli szállítás, visszaszállítás, stb.) Vevő viseli.

 

Vevő köteles az átvétel időpontjában a küldeményt tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Az ellenőrzés a termékhez, illetve szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokra (pl. jótállási jegy, használati utasítás, stb.) is kiterjed. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Eladó nem fogad el.

 

Eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

 

Eladó a szállítás és átvétel lebonyolítása céljából általa igénybevett szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja és számlázza Vevő részére.

 

A szállítás és átvétel kapcsán Eladó által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek:

1. Posta: a küldemények típusától és súlyától függő mindenkor hatályos postai díjszabás szerint küldeményenként.

2. Biciklis futár: Eladó nem számít fel díjat. Ingyenes.

3. Személyes átvétel: Eladó nem számít fel díjat. Ingyenes.

 

Eladó egyik esetben sem számít fel díjat ugyanazon megrendelés minden teljes bruttó 10.000,- forintjára (azaz tízezer forintjára) jutó egy darab küldemény után.

 

Elállási jog

 

Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A Vevő a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

 

A Vevő az elállási jogát

- termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított tizenkét hónap elteltéig gyakorolhatja. A tizenkét hónap elállási idő akkor áll fenn, ha az Elállási Nyilatkozatminta rendelkezésre bocsátása nem történt meg.

 

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Vevő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az elállási jog gyakorlására.

 

Eladó és Vevő eltérő megállapodása hiányában Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot

 

  • - olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
  • - olyan zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • - olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • - olyan lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele esetében, ahol az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;
  • - olyan a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

 

Természeténél fogva nem szolgáltatható vissza különösen, de nem kizárólag az a termék, amely a visszaküldést követően ismételten már nem értékesíthető más vásárló részére. Ennek oka lehet többek között a rendeltetésszerű használatbavétel által okozott, visszafordíthatatlan változás is.

 

Az elállási jog a 2014. március 15-én hatályba lépő 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet mellékletében található Elállási Nyilatkozatminta felhasználásával is gyakorolható.

 

Elállási Nyilatkozatminta:

(a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az Eladó részére az Általános Szerződési Feltételekben megjelölt címekre, postai levél vagy elektronikus levél formájában)

Címzett: Terméket értékesítő neve és e-mail címe, melyet az Általános Szerződési Feltételekben megtalál az Eladó adatainál.

Alulírott(ak) kijelentem (kijelentjük), hogy gyakorlom (gyakoroljuk) elállási jogomat (jogunkat) az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében: itt jelölje meg az adott szerződés tárgyául szolgáló termék(ek) nevét

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: Itt jelölje meg a helységet és az elállás dátumát.

 

Elállási jog gyakorlása esetén a Vevő köteles a dolgot haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Az Eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó által megfizetett teljes összeget.

 

Egyéb tájékoztatás

 

A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről szóló tájékoztatás, használati utasítás, a használattal járó veszélyekről szóló tájékoztatás a konkrét árucikk gyártójának információs oldaláról, dokumentációjából ismerhető meg. Ennek esetleges pontatlanságáért az adott termék gyártója felelős.

 

A termékek és szolgáltatások webáruházban történő megjelenítése nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, Eladót ajánlati kötöttség nem terheli.

 

Panaszok érvényesítésének helye, módja: írásban postai úton, faxon vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken:

Név: Tóth Eszter

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Nagyszombati utca 115.

Mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A kiegészítő szolgáltatásokról (pl. alkaltrész, javítás) szóló tájékoztatás a webáruház adott termékről, illetve szolgáltatásról szóló oldalán megtalálható. Ennek hiányában az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz kiegészítő szolgáltatás nem kapcsolódik.

 

A webáruházban nincsenek nemesfémből készült termékek. Az arany, ezüst, bronz, réz megnevezések minden esetben a termékek színére vonatkozik!!!

 

Jótállás, szavatosság

 

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

 

Eladó elérhetővé teszi az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó rendelkezésére álló információt, az adott termék magyarországi forgalmazójával vagy gyártójával együtt.


Eladó a felkínált termékek és szolgáltatások gyártói vagy forgalmazói által elérhetővé tett információkért és a gyártók vagy forgalmazók magatartásáért – különösen, de nem kizárólag az üzleti tisztesség követelményeinek való megfelelést, a kiszolgálás módját, a közölt adatok valódiságát, megbízhatóságát, pontosságát, teljességét vagy naprakészségét, a webáruházban kínált termékek vagy szolgáltatások minőségét - semmilyen felelősséget nem vállal.


A termékek, szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházban megvásárolt termékek és szolgáltatások rendeltetésszerű használatáért, valamint jogszavatosságáért, kizárólag és közvetlenül a termék, illetve szolgáltatás azon gyártója, illetve forgalmazója vállalja a felelősséget, amely gyártó, illetve forgalmazó a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó számára értékesítette, vagy más módon az Eladó által üzemeltetett webáruházban megvételre kínálta. Eladó kizárólag abban az esetben teljesít jótállási és szavatossági kötelezettségeket, ha a terméknek Eladó a gyártója, illetve a szolgáltatást Eladó közvetlenül nyújtja, továbbá a terméknek Eladó az első magyarországi forgalomba hozója.

Az adott termék, vagy szolgáltatás gyártója, illetve forgalmazója a jótállási és szavatossági idő alatt fellépő hibákat a termék, illetve szolgáltatás leírásában, jótállási, szavatossági vagy garancia levelében, más egyéb ilyen iratában meghatározott módon és határidőben a vonatkozó jogszabályok rendelkezési szerint javítja, az esetlegesen hibás eszközöket kicseréli. 

Vevő tudomásul veszi, hogy szavatossági, vagy jótállási igényét a termék, szolgáltatás gyártója, illetve forgalmazója felé közvetlenül köteles írásban vagy személyesen jelezni.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket kizárólag továbbítja az adott termék, illetve szolgáltatás gyártójának, illetve forgalmazójának. Eladó részére beküldött panasz nem jelenti és nem helyettesíti a termék gyártójával, illetve forgalmazójával szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását és jogszabály szerinti hatályosulását.

 

Ha egy Vevő szavatossági vagy jótállási igényét akarja érvényesíteni, az Eladó köteles erről jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szerződéskötés időpontját és a hiba leírását is. Amennyiben Eladó elutasítja a Vevő erre irányuló igényét, akkor a Vevő a gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

 

Eladó köteles a javítást, vagy a cserét 15 napon belül elvégezni, vagy mással elvégeztetni. Amennyiben a 15 nap eredménytelenül telik el, akkor a fogyasztó visszakövetelheti a vételárat.

 

Adatvédelem

 

Eladó a regisztráció és/vagy a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

 

Az adatok Vevő által nem megfelelő biztonsággal történő kezeléséért a felelősség Vevőt terheli.

Vevő felhatalmazza Eladót, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatják.

 

Szerzői jog


A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek és szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő vásárlás céljára szolgálnak.


Minden egyéb felhasználás Eladó, illetve a termékek és szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

 

Eladó felelőssége

 

Eladó nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Eladó nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Eladó nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.

 

Eladó nem vállal felelősséget az elírási hibákért, a webáruházban elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, különös tekintettel a téves ármegjelölésre.

 

Eladó nem vállal felelősséget a webáruház adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért.

A webáruházban található képek minták, az eltérésekért Eladó felelősséget nem vállal.

 

Eladó fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért Eladó felelősséget nem vállal.

 

Eladó nem vállal felelősséget a webáruház honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Eladó honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

 

Vevő felelőssége


Vevő kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

 

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Eladó nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

 

Vevő köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat Vevő viseli.

 

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut és szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

 

Eladó tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Vevő a megrendelés ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén Vevő köteles Eladó tulajdonjogát bejelenteni és erről Eladót haladéktalanul értesíteni.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó számlájának lejárati határidejét követő időpontban Eladónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Vevő részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (szolgáltatásokra) vonatkozóan. Vevő köteles Eladó jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Eladó részére. Vevő kijelenti, hogy Eladó tulajdonjog igényét nem vitatja.

 

Közvetített megrendelések

 

Vevő elfogadja, hogy egyes – a webáruházban ennek megfelelően feltüntetett – termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket nem Eladó teljesíti, hanem az ezekre a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket harmadik személyek felé közvetíti, a megrendelés elfogadása és Vevő erről történő értesítése a harmadik személy feladata.

 

Ezekben az esetekben a szerződés nem Vevő és Eladó között, hanem Vevő és a megadott harmadik személy között jön létre. A termékekkel és szolgáltatásokkal, továbbá a pénzügyi elszámolással kapcsolatos kötelezettségek kizárólag a harmadik személyt terhelik, Eladó ezeknek a kötelezettségek harmadik személy által történő teljesítéséért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Eladó fenntartja a jogot, hogy a közvetített megrendelések esetében a webáruház egyes funkcióit korlátozza vagy felfüggessze, különös tekintettel a fizetési, szállítási és átvételi módokra.

 

Kedvezmények

 

A különböző kedvezményeket: kuponok, egyedi akciók stb. - egymással nem lehet összevonni.

 

Egyéb

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

- A távollevők között kötött szerződésekről szóló a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet. A rendelet kizárólag a fogyasztói szerződésekre vonatkozik.

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

- Online békéltető testületek elérhetősége:

http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/269-Online-vitarendezes

 

 

Az ügyvéd által készített Általános szerződési feltételek és az Adatvédelmi és -kezelési szabályzat szerzői védelem alatt álnak. Másolásuk és felhasználásuk semmilyen formában nem megengedett!

 

A vevő az adásvétel céljából az általános szerződési feltételeket tárolhatja és szükség esetén előhívhatja. Az oldal tetején a dátum mellett elhelyezett PDF ikon-ra kattintva letöltheti vagy kérheti e-mailben(Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) avagy telefonon: +36-30-531-6307.

 

Adatkezelés nyilvántartási számai:

- NAIH-69287/2013.

- NAIH-69288/2013.

 

Adatvédelmi- és kezelési szabályzat 

Oldalainkat 100 vendég és 0 tag böngészi